درباره سایان بیزینس
1397/05/07

تولید کننده و سرویس دهنده نرم افزار های مالی و ERP, CRM, PLM, HRM, BPM, ...

Certifiable

We think the most important value in work is our credit in the opinion of customers. Best output is not just a word to CyanCoders, it's our ideology in projects handling.

Youthful

This company was established in February 2014. Now we are handling big Website and Mobile projects in this company with our young and creative colleagues.

Advanced

Professional in Branding and online marketing. Expert at design standards like Material & Flat design. Android & IOS programing, Web designing, Enterprise system design.

New

Java EE, Spring security, Spring boot, Python, Django, Angular, React, Vue, Oracle, Tomcat, GlassFish, ...

 

SayanBusiness

توسعه و توزیع محصول

توسعه ی محصول به معنی ارتباط برقرار کردن با مشتری است و...

ادامه مطلب

مدیریت قیمت در برنامه ریزی بازاریابی

می توان گفت تعیین قیمت یکی از حساس ترین مراحل بازاریابی است...

ادامه مطلب

فاز تاکتیکال در برنامه ریزی بازاریابی

این چهار اصل به عنوان بازاریابی"چهارP " شناخته می شوند. برای داشتن...

ادامه مطلب