نرم افزار مدیریت مالی و منابع انسانی (HRM)


کارمندهای خود را بر اساس فیدبک‌های که در لحظه می‌گیرید مدیریت کنید. درآمد ها و هزینه های شرکت ازحمله حقوق و مزایای پرسنل را به آسانی مدیریت کنید.

sayan

commentsنرم افزار مدیریت مالی و منابع انسانی (HRM)

درخواست دمو سفارش اختصاصی سازی