Project Management

Project Management

نرم افزار مدیریت پروژه


بدیهی ست  که  برآورد  درست  اهداف  یک  پروژه، منجر به  موفقیت  یک  استراتژی  می شود.
با  جمع آوری  و تحلیل اطلاعات  صحیح  و شفاف، سازمانی با حداکثر بهره وری  را برنامه ریزی  کنید.

تعریف ساختار شکست کار  WBS
تعریف فعالیت های جدید  Backlog
دسترسی به  موجودیت های  در گردش فرآیند  issue
ایجاد  یک برنامه عملیاتی سریع  Sprint

تخصیص وظایف به کاربران
سهولت در جمع آوری داده ها 
مدیریت فایل ها و مستندات فنی
نمودار درصد پیشرفت پروژه
ثبت رویدادهای پروژه

زمان بندی و هدف گذاری نقاط عطف
مدیریت ارتباطات و هماهنگی منابع انسانی
پنل ارتباط با پیمانکارن و برون سپاری ها

 

خروجی  فایل  اکسل  اطلاعات  برداشت  پروژه 
و بارگذاری آسان فایل در نرم افزارهای کنترل پروژه

گزارش گانت چارت و گزارشات پیشرفته
گزارش روزانه  و  گزارش برنامه ها


نظرات
ارسال نظر