content_copy

پکیج اقتصادی

Economic

store

پکیج شرکت های خدماتی

Company

info_outline

پکیج تولید کنندگان

Producer

پکیچ سازمان ها

organization

نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتریان (CRM) پیشنهادهای فروش را شخصی‌سازی کنید و یک تجربه بهتری از مشتریان... content_copy نمایش امکانات code درخاست دمو
نرم افزار انبارداری و مدیریت تولید (PLM) فرایند تولید خود را از ورود مواد اولیه تا خروج محصول... content_copy نمایش امکانات code درخاست دمو
نرم افزار مدیریت مالی و منابع انسانی (HRM) کارمندهای خود را بر اساس فیدبک‌های که در لحظه می‌گیرید مدیریت... content_copy نمایش امکانات code درخاست دمو
نرم افزار مدیریت فروش و بازرگانی (OMS) به سرعت سفارشات و فروش‌های خود را با ابزارهای تصویری ببندید... content_copy نمایش امکانات code درخاست دمو
نرم افزار مدیریت پروژه و فرایند ها (BPM) پروژه‌هایتان را به لیست وظایف تقسیم کنید. آن‌ها را به همکارانتان... content_copy نمایش امکانات code درخاست دمو

پیشنهادهای فروش را شخصی‌سازی کنید و یک تجربه بهتری از مشتریان برای تیم فروش فراهم آورید به این ترتیب وفاداری مشتری را افزایش خواهید داد.

نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتریان (CRM)

امکانات درخواست دمو

فرایند تولید خود را از ورود مواد اولیه تا خروج محصول مدیریت کنید و خلاصه صورت وضعیت از ارزش محصولات و جریان‌های مالی در شرکت‌تان به صورت آماری تحلیل نمایید.

نرم افزار انبارداری و مدیریت تولید (PLM)

امکانات درخواست دمو

کارمندهای خود را بر اساس فیدبک‌های که در لحظه می‌گیرید مدیریت کنید. درآمد ها و هزینه های شرکت ازحمله حقوق و مزایای پرسنل را به آسانی مدیریت کنید.

نرم افزار مدیریت مالی و منابع انسانی (HRM)

امکانات درخواست دمو

به سرعت سفارشات و فروش‌های خود را با ابزارهای تصویری ببندید و صورت حساب های خریداران و فاکتور ها را حرفه ای مدیریت و گزارش‌گیری نمایید.

نرم افزار مدیریت فروش و بازرگانی (OMS)

امکانات درخواست دمو

پروژه‌هایتان را به لیست وظایف تقسیم کنید. آن‌ها را به همکارانتان واگذار کنید و فعالیت‌ها را دنبال کنید. همچنین تمامی فرایند های شرکت را شناسایی و به صورت نرم افزاری مدیریت...

نرم افزار مدیریت پروژه و فرایند ها (BPM)

امکانات درخواست دمو