سیستم هوش تجاری سیستم مدیریت استراتژی سیستم مدیریت تصمیم سیستم اطلاعات مدیریت الگو های طراحی سیستم
6. کارایی نرم افزار های تجاری
1397/07/11

تاملی درباره کارایی سیستم های نرم افزاری و تصمیماتی که بخاطر کارایی سیستم در مرحله معماری گرفته می شود

ادامه مطلب